Algemene Voorwaarden

PRIJS EXCLUSIEF 21% B.T.W.
BIJ AFHALING VAN GOEDEREN GELIEVE INDENTITEITSKAART BIJ TE HEBBEN EN
CONTANT TE BETALEN


GELIEVE ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN BIJ DEFECT VAN EEN TOESTEL,
ZODAT ER ACHTERAF GEEN DISCUSSIE MOGELIJK IS


BIJ EEN KAPOTTE LAMP WORDT DE NIEUWE LAMP AANGEREKEND AAN 50%


DE PRIJZEN KUNNEN OP ELK MOMENT ZONDER
VOORAFGAANDE VERWITTIGING GEWIJZIGD WORDEN
DE PRIJZEN IN DEZE PRIJSLIJST GELDEN VOOR EEN
HUURPERIODE VAN 1 DAG.


VERVOER VAN HET MATERIAAL MAG ENKEL GEBEUREN
IN EEN GESLOTEN VOERTUIG.


ALGEMENE VERKOOPS – EN VERHUURVOORWAARDEN VAN TS SOUNDS


ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN TS SOUNDS


ART 1.TOEPASSING: op alle bestellingen en overeenkomsten van TS SOUNDS zijn de
hierna beschreven voorwaarden van toepassing. De ondertekening van de offerte
en/of bestelbon door de klant, houdt in dat de klant kennis heeft genomen van en
instemt met de Algemene Voorwaarden (hierna genoemd AV) en impliceert dat de
klant afstand doet van zijn eigen voorwaarden. Iedere afwijking moet, om geldig te
zijn, schriftelijk vermeld worden en uitdrukkelijk door alle partijen zijn aangenomen.
Een organisator van een bepaald evenement die gebruik maakt van de goederen
van TS SOUNDS wordt gelijkgesteld als huurder, onderworpen aan de algemene
huurvoorwaarden. Het huren van goederen door een minderjarige kan enkel mits
schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd.
Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd persoonlijk aansprakelijk

ART 2.RESERVATIE & ANNULERING: gebeurt middels het nemen van een optie
hetwelk enkel schriftelijk door de huurder kan worden opgegeven. TS SOUNDS heeft
ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet
aan te gaan. Annulering is kosteloos indien aan TS SOUNDS meegedeeld eerder dan
op de 3de dag voor de aanvang van de huurperiode. Indien later, zal de huurprijs
voor 100 % worden aangerekend.

ART 3.OFFERTES/PRIJZEN: een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur
van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De door TS SOUNDS verstrekte prijzen en/of
modaliteiten n.a.v. een offerte aanvraag vanwege de klant worden gegeven zonder
enige verbintenis vanwege TS SOUNDS. Gegevens, voorwaarden en prijzen
voorkomend in catalogi, advertenties, prijslijsten, nieuwsbrieven of op de website
van TS SOUNDS hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding
waaraan TS SOUNDS ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De klant dient de
offerte te hand – en te dagtekenen en deze terug te sturen naar TS SOUNDS .De
huurder wordt geacht de door TS SOUNDS gehanteerde verhuurtarieven – zoals
vermeld op de website – te kennen en daarmee akkoord te gaan.

ART 4.HUURPERIODE & ONDERVERHUUR: het materiaal wordt verhuurd voor één
gehele periode van minstens 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode wordt vastgesteld
bij bestelling en vangt aan op het tijdstip waarop het volgens de overeenkomst
gehuurd materiaal het magazijn van TS SOUNDS verlaat en eindigt op het tijdstip
waarop het gehuurd materiaal weer terugkomt in dat magazijn. Verlenging van de
huur is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van TS SOUNDS, rekening houdend
met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs. De huurder mag in geen
geval het materiaal in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk door TS SOUNDS toegestaan, waarbij in zulks geval de
oorspronkelijke huurder volledig verantwoordelijk blijft voor het materiaal, alsook
betaling.

ART 5.WAARBORGSOM: de huurwaarborg, welke bij het aangaan van de huur kan
gevraagd worden, dient voorafgaand aan de eigenlijke huur betaald te worden en is
bestemd ter garantie van de diverse verplichtingen van de huurder. De verhuurder
behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met deze
waarborgsom, evenals kosten van herstelling, …

ART 6.LEVERING EN LOCATIE: de levering van de goederen gebeurt principieel in de
magazijnen van TS SOUNDS , op rekening en risico van de huurder , waar bij niet –
stipte afhaling de huurprijs integraal verschuldigd blijft. Het vervoer van het
materiaal dient te geschieden in een daartoe capabel voertuig. Indien
overeengekomen dat de goederen worden geleverd, zal TS SOUNDS ernaar streven
zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nooit, ook niet na in gebreke
stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. De locatie en organisatie van het
evenement dient conform de wettelijke bepalingen te zijn. De huurder dient dan
ook o.m. na te zien of de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke
normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen, alle mogelijke
voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen, in het bijzonder
bij slechte weersomstandigheden, te zorgen voor de nodige vergunningen,… Kosten
(herstelling en verlies van inkomsten) welke voortvloeien uit schade door
overbelasting van het net, elektriciteitspannes, waterschade, brandschade, … zijn
dan ook volledig ten laste van de huurder ts sounds heeft steeds het recht de plaats
waar het gehuurde materiaal zich bevindt of gebruikt wordt te bezoeken zonder
hiervoor enige inkom te betalen. Indien er tijdens zo’n bezoek onregelmatig gebruik
van het materiaal wordt vastgesteld, is ts sounds gerechtigd het verhuurde
materiaal onmiddellijk terug mee te nemen, zonder evenwel de huursom terug te
moeten betalen.

ART 7.GEBRUIK: ts sounds verbindt er zich toe de materialen in goed werkende staat
te verhuren. De huurder erkent de goederen in perfecte staat van werking te hebben
ontvangen, verbindt zich ertoe als goede huisvader zorg te dragen voor het
betreffend materiaal, tevens het materiaal enkel te gebruiken voor het doel
waarvoor het ontworpen is en te zorgen voor een passende en veilige opslag ervan.
Onder geen enkel beding is het de huurder toegestaan de merknamen, stickers,
logo’s of serienummers van ts sounds te verwijderen of onleesbaar te maken.

ART 8;GEBREKEN, SCHADE & MELDINGSPLICHT: De huurder wordt geacht iedere
tekortkoming/gebrek vastgesteld aan de in huur gegeven goederen, onverwijld
telefonisch ter kennis te brengen van ts sounds. Bij gebrek aan dusdanige
kennisgeving, zal geen enkele klacht, noch opmerking worden aanvaard noch enige
vermindering of niet –betaling van de huursom aanvaard worden en zal de
herstelling dienen te gebeuren op kosten van de huurder. Het is de huurder
geenszins toegestaan zelf herstellingen uit te voeren aan het materiaal, tenzij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In geval van diefstal, beschadiging,
verlies van de goederen,… door de huurder, door derden of door overmacht is de
huurder als enige aansprakelijk. Bij verlies of diefstal dient de huurder de
nieuwwaarde van het materiaal onmiddellijk te vergoeden, onafhankelijk van het feit
dat klacht zal worden neergelegd bij de bevoegde politionele diensten. Alle kosten
voor eventuele herstellingen of reconditionering zullen aan de normaal geldende
herstelprijs (onderdelen in natura + transport + werkuren) in rekening worden
gebracht.

ART 9.VERZEKERINGEN: de huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door
hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het
magazijn verlaten. Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af
te sluiten.

ART 10.FACTUREN , WANBETALING & TERUGBRENGEN MATERIAAL: de huurprijs is
initieel contant betaalbaar, netto en zonder korting, dit op het ogenblik van afhaling
of levering van de gehuurde goederen, behoudens andersluidende overeenkomst. Bij
een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de bankrekening van . Ts sounds Bij ongemotiveerd gemis aan
betaling op de vervaldag van de factuur, vervallen alle eventuele toegestane
kortingen en betalingsmodaliteiten en is vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het
nog verschuldigd bedrag ten belope van 10 % per jaar. Bovendien zal tevens van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van
50,00 €. Deze vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur
in hoofdsom alleen wordt betaald. Het gehuurde materiaal moet door de huurder
aan het magazijn van TS SOUNDS worden teruggebracht uiterlijk op de datum
waarop de overeengekomen huurperiode een einde neemt, zoals vermeld op de
bestelbon of op de offerte. Indien zulks niet het geval zal de huurder, onverminderd
zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd
zijn. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding zonder enige
aanmaning noch voorafgaandelijke ingebrekestelling de huurprijs per dag voor elke
dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt. Indien geen
datum tot terugbrenging zou overeengekomen zijn, wordt het gehuurde materiaal
beschouwd als gehuurd voor 1 dag. Bij diefstal, verlies, pertinente weigering tot
teruggave, … zal het verhuurde materiaal onmiddellijk en van rechtswege worden
aangerekend aan de normale verkoopprijs.

ART 11.BEVOEGDHEID: op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch
recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van respectievelijk de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Gent of het Vredegerecht van het kanton Eeklo.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN TS SOUNDS

ART 1.TOEPASSING: op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TS
SOUNDS zijn de hierna beschreven voorwaarden van toepassing. De ondertekening
van de offerte en/of bestelbon door de klant, houdt in dat de klant kennis heeft
genomen van en instemt met de Algemene Voorwaarden (hierna genoemd AV) en
impliceert dat de klant afstand doet van zijn eigen voorwaarden. Iedere afwijking
moet, om geldig te zijn, schriftelijk vermeld worden en uitdrukkelijk door alle partijen
zijn aangenomen.

ART 2.AANBIEDINGEN/BESTELLINGEN: alle aanbiedingen van TS SOUNDS zijn
vrijblijvend en laatstgenoemde behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
prijzen of producten te wijzigen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig tot zolang
de voorraad strekt. TS SOUNDS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bepaalde voorwaarden eraan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. ART

3.OFFERTES/PRIJZEN: een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van
10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De door TS SOUNDS verstrekte prijzen en/of
modaliteiten n.a.v. een offerte aanvraag vanwege de klant worden gegeven zonder
enige verbintenis vanwege TS SOUNDS. Gegevens, voorwaarden en prijzen
voorkomend in catalogi, advertenties, prijslijsten, nieuwsbrieven of op de website
van TS SOUNDS hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding
waaraan TS SOUNDS ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De klant dient de
offerte te hand – en te dagtekenen en deze terug te sturen naar TS SOUNDS ART

4.BETALINGEN: alle verkopen zijn initieel op hun verkoopdatum contant betaalbaar
op de uitbatingszetel, netto en zonder korting, behoudens andersluidend beding.
Een andere wijze van betaling brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien,
doch kan toegepast worden met instemming van TS SOUNDS. Bij een eventuele
betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
bankrekening van TS SOUNDS Bij ongemotiveerd gemis aan betaling op de
vervaldag van de factuur, vervallen alle eventueel toegestane kortingen en
betalingsmodaliteiten en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het nog
verschuldigd bedrag, ten belope van 10 % per jaar. Bovendien zal tevens van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van
50,00 €. Deze vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur
in hoofdsom alleen wordt betaald. ART 5.LEVERINGEN: de opgegeven
leveringstermijnen zijn niet bindend en een vertraging in de levering vanwege TS
SOUNDS kan geen aanleiding geven tot boete of schadeloosstelling. Ingeval de
voorziene leveringsdatum met meer dan 3 maanden wordt overschreden, kan de
koper zijn bestelling slechts annuleren ten vroegste 7 dagen na een aangetekende
ingebrekestelling gericht aan TS SOUNDS, indien deze zonder resultaat is gebleven.
In dit laatste geval kan de koper geenszins aanspraak maken op enige
schadevergoeding of intresten. In geval van annulatie door de koper kan TS SOUNDS
aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30 % van de
geannuleerde bestelling, met een minimum van € 125 en een maximum van €
2.500. De levering van de goederen gebeurt in de magazijnen van TS SOUNDS,
behoudens andersluidende overeenkomst. De koper is gehouden ze aldaar af te
halen en in ontvangst te nemen, de eerste werkdag volgend op deze waarop TS
SOUNDS de koper in kennis heeft gesteld dat de goederen ter beschikking staan van
de koper. Vanaf deze kennisgeving zijn alle risico’s m.b.t. deze goederen ten laste
van de koper. Speciale verpakkingen alsook transportkosten zijn nooit in de prijs
inbegrepen. De hieraan verbonden kosten, evenals de gebeurlijke montagekosten
zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De goederen, zelfs indien vrachtvrij
verzonden, worden steeds voor risico van de koper vervoerd. TS SOUNDS kan geen
enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd voor ongevallen tijdens het
vervoer, alsook voor vertraging n.a.v. de verzending. Bij het leveren van de
goederen staat TS SOUNDS niet in voor de zware fout en zelfs het opzet van zijn
aangestelden of personeelsleden. In geen van deze gevallen kan de koper
aanspraak maken op enige schadeloosstelling. Indien de koper verzuimt de
goederen af te halen en/of in ontvangst te nemen blijven ze, na ingebrekestelling
per aangetekend schrijven door TS SOUNDS, op risico van de koper opgeslagen in de
magazijnen van TS SOUNDS. TS SOUNDS is in dit geval gerechtigd hiervoor een
vergoeding aan te rekenen. Zo de goederen niet worden afgehaald binnen de 14
dagen na voormelde ingebrekestelling wordt de overeenkomst geacht van
rechtswege ontbonden ten zijn lastens de koper en zijn de voorwaarden in de 2de
alinea van dit artikel van toepassing. ART 6.PROTEST: De koper dient de geleverde
goederen onmiddellijk te controleren. Klachten kunnen enkel aanvaard worden
indien ze binnen de 8 dagen na de levering, bij aangetekend schrijven worden
gemeld aan TS SOUNDS. Niet overeenstemming van het aantal stukken moet op het
ogenblik van de levering gemeld worden om ontvankelijk te zijn. ART

7.EIGENDOMSVOORBEHOUD: de eigendom van de geleverde producten gaat pas
over indien de koper al wat hij op grond van de overeenkomst aan TS SOUNDS
verschuldigd is, heeft voldaan.

ART 8.INTELLECTUELE EIGENDOM: de ter beschikking van de klant gestelde plannen,
studies, tekeningen, modellen, afbeeldingen en berekeningen blijven eigendom van
TS SOUNDS en mogen, zonder diens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming,
niet worden gekopieerd of aan derden worden overgemaakt. Door het toch
(gedeeltelijk) overnemen van deze vermelde gegevens, aanvaardt de klant de aan
deze studie verbonden kosten.

ART 9.GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID: TS SOUNDS waarborgt de kwaliteit van haar
producten onder dezelfde voorwaarden als de fabrikant ervan. Haar
verantwoordelijkheid reikt nooit verder dan die van de fabrikant jegens TS SOUNDS
zelf; geen enkele waarborg wordt verstrekt voor materiaal gekocht in lot, tweede
keus of tweedehands. TS SOUNDS is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij in haar hoofde sprake van opzet
of grove schuld, waar de schadevergoeding alsdan maximaal het bedrag kan
bedragen gelijk aan de factuurwaarde. Waarborg dekt enkel fabricagefouten welke
worden hersteld onder garantieperiode. Transport, verpakking, normale slijtage,
schade door niet-conform gebruik/opzet/nalatig onderhoud… van de klant, vallen
nooit onder garantie.

ART 10.BEVOEGDHEID: op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch
recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van respectievelijk de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Gent of het Vredegerecht van het kanton Zelzate